Koulumme

Iin lukio on osa Iin kunnan koululaitosta. Yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon johtavana ja jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena Iin lukio tarjoaa korkeatasoisia opetuspalveluja ja tukee nuoren yksilöllistä kasvua, sukupuolten tasa-arvoa ja nuorten kypsymistä aikuisuuteen. Iin lukion toiminta-ajatus on:

Vankalta perinteiseltä pohjalta luottavaisena tulevaisuuteen.

Toiminta-ajatuksen perustalta Iin lukio pyrkii opetuksen, monipuolisten työtapojen, modernien opetusvälineiden ja jatkuvan arvioinnin avulla kasvattamaan oppilaistaan: itsenäisiä, vastuuntuntoisia, oma-aloitteisia, avarakatseisia, oppimishaluisia nuoria aikuisia.

Opetuksen ja kasvatuksen painopistealueet

Iin lukion opetus- ja kasvatustyön painopistealueita ovat

  • kansainvälisyys
  • viestintä
  • ympäristökasvatus
  • yrittäjyys

Näiden painopistealueiden huomioon ottaminen opetuksessa tukee koulun opetussuunnitelman yleisten tavoitteiden toteutumista ja auttaa eri oppiaineiden integroimista. Työskentelyssä korostuvat jatko-opintokelpoisuus, itsenäinen työskentely, opiskelijan sosiaaliset taidot ja suullinen ja kirjallinen ilmaisu. Tietotekniikan mahdollisuudet pyritään opiskelussa hyödyntämään siten, että tietotekniikasta tulee opiskelijalle luonteva työväline.

Opetuksessa painopistealueet toteutetaan kunakin vuonna työsuunnitelmassa tarkemmin sovittavalla tavalla, esimerkiksi projektina, teemapäivinä, soveltavana kurssina, aihekokonaisuutena tms. Myös eri oppiaineiden kursseissa voidaan painopistealueita korostaa esim. työtavoissa ja oppiaineiden yhteisissä projekteissa. Tällä tavalla Iin lukio vastaa joustavalla tavalla ajan haasteisiin. Painopistealueita voidaan työsuunnitelmassa vaihdella vuosittain.

Opiskelija-arviointi

Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-oppilaitosten, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelija-arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen eli arvostelu on yksi arvioinnin tulos.

Arvostelu perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arvostelussa tulee pyrkiä mahdollisimman suureen luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Näin voidaan antaa opiskelijalle aineksia realistisen minäkuvan kehittymiseen. Tätä varten on tärkeää, että opiskelijalle selvitetään etukäteen arvostelun ja arvosanan muodostumisen perusteet. Opiskelijaa tulee ohjata myös itsearviointiin. Keskeistä on, että arvostelulla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Opetussuunnitelman jatkuva kehittäminen ja toiminnan arviointi

Itsearviointi on osa Iin lukion toimintakulttuuria. Lukion jatkuvan kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että tuloksellisuuden arviointiin osallistuvat kaikki siellä työskentelevät sekä sen sidosryhmät.

Jokapäiväisen toiminnan kannalta keskeisintä on opettajan oman toiminnan arviointi kuten vuorovaikutukseen perustuva arviointi, eri opetusmenetelmien käyttö ja vertailu sekä opiskelijoiden ja vanhempien toimiminen itsearvioinnin apuna. Arviointimenetelmiä ovat keskustelut ja kokoukset, opetuksen seuranta sekä kyselyiden ja arviointilomakkeiden käyttö.